Gratis proefweek
skip to Main Content

Heb je nog vragen?

Laat het ons weten. Je kan ook altijd bellen met 06 42127478.

Schijfstraat 6b
5061 kb Oisterwijk

T 06 42127478
E info@healthboutiqueoisterwijk.nl

Algemene voorwaarden

1. Algemeen

1.1. Zodra u de lidmaatschapsovereenkomst (verder te noemen Overeenkomst) tekent, wordt u lid (hierna; het “Lid”) van Health Boutique Oisterwijk B.V. (hierna; “Healthboutique”
1.2. De lidmaatschapsacties hebben betrekking op de 3 en 12 maanden lidmaatschapsvormen van Healthboutique.

2. Voorwaarden

2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van de Healthboutique en beheersen daarmee de rechtsverhouding tussen de Healthboutique en het Lid.
2.2. De Healthboutique is gerechtigd de op het lidmaatschap van toepassing zijnde voorwaarden te wijzigen. De Healthboutique zal het lid hiervan tijdig op de hoogte brengen. De wijzigingen treden één kalendermaand na de bekendmaking in werking, tenzij een afwijkende wettelijke termijn is vereist, die alsdan wordt toegepast. Indien een Lid een voor hem nadelige wijziging niet wenst te accepteren, kan hij zijn lidmaatschap beëindigen met ingang van de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden. De schriftelijke opzegging dient voor de ingangsdatum van de wijziging door de Healthboutique te zijn ontvangen.

3. Lidmaatschap

3.1. Het Lid is bekend met het feit dat hij zijn lidmaatschap aangaat voor de afgesproken contractduur die ingaat vanaf de in de Overeenkomst vermelde ‘Ingangsdatum overeenkomst’.
3.2. Het Lid, niet zijnde een rechtspersoon, heeft bij online inschrijving het recht om binnen 14 dagen na de dag van deze inschrijving aan de Healthboutique mee te delen dat hij afziet van het lidmaatschap, dit zonder betaling van een boete en zonder opgaaf van reden. (Dit geldt niet voor andere vormen van inschrijving en/of indien er sprake is van een bedrijfslidmaatschap (hierna; “Bedrijfslidmaatschap”)).Deze opzegging dient te geschieden conform hetgeen bepaald is in artikel 7.2 van deze algemene voorwaarden. Indien de 14de dag in het weekend valt of op een nationale feestdag, loopt de termijn van 14 dagen tot en met het einde van de eerst daaropvolgende werkdag. Indien het Lid binnen de bedenktijd van 14 dagen besluit af te zien van het lidmaatschap, is de Healthboutique gerechtigd om voor het aantal dagen dat het Lid gebruik heeft kunnen maken van de faciliteiten van de Healthboutique, kosten in rekening te brengen.
3.3. Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en kan alleen na toestemming van de Healthboutique worden overgedragen.
3.4. De Healthboutique behoudt zich het recht voor nieuwe leden bij inschrijving om identificatie te vragen.
3.5. De Healthboutique zal gerechtigd zijn om op eender welk tijdstip identificatie van een Lid te vragen teneinde na te gaan of de persoon die met de lidmaatschapspas binnenkomt inderdaad het Lid betreft.
3.6. Het Lid mag gedurende de openingstijden trainen in de in de Overeenkomst vermelde club, indien dat is inbegrepen in het gekozen lidmaatschap. Meer informatie over de soorten lidmaatschappen is te vinden op www.healthboutiqueoisterwijk.nl

4. Lidmaatschapsgelden

4.1. Het lidmaatschapsgeld dient door het Lid via SEPA??? automatische periodieke incasso, op basis van 4 weken, dan wel desgewenst voor de initiële contractduur (of een verlenging daarvan).
4.2. Indien het lidmaatschap eerder wordt geactiveerd dan de ingangsdatum van de Overeenkomst en het Lid dus een aantal dagen eerder gebruik kan maken van de faciliteiten van de Healthboutique, is het Lid over deze extra dagen een aanvullend lidmaatschapsgeld verschuldigd, te berekenen naar rato van het aantal extra dagen..
4.3. De Healthboutique behoudt zich het recht voor om achterstallen te innen via SEPA automatische incasso.
4.4. Bij niet tijdige betaling is het Lid zonder verdere ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de datum waarop het Lid in verzuim is, worden alle voor de resterende duur van het lidmaatschap verschuldigde termijnen opeisbaar en dienen deze binnen 30 dagen na opeisbaarheid door het Lid aan de Healthboutique te worden voldaan. Het Lid kan geen gebruik maken van de diensten en faciliteiten van de Healthboutique tot het moment dat zijn vervallen schuld is voldaan. De Healthboutique heeft het recht om haar verplichtingen op te schorten zolang het lid zijn verplichtingen niet nakomt. Nadat het lid aan zijn verplichtingen, te weten het betalen van alle openstaande termijnen tot einde lidmaatschap, heeft voldaan is de Healthboutique gehouden haar verplichtingen uit de overeenkomst na te komen. Het lid wordt als dan in de gelegenheid gesteld gebruik te maken van de sportfaciliteiten van de Healthboutique, waarbij de periode gelijk gesteld wordt aan de duur van de daadwerkelijke opschorting.
4.5. Indien de Healthboutique over dient te gaan tot incasso van haar vordering op het Lid, is het Lid voorts de administratiekosten en (buitengerechtelijke) incassokosten verschuldigd ter grootte van de staffel incassokosten conform het percentage zoals bedoeld in de relevante incasso wet- en regelgeving, dan wel 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van €40,-. Vanaf de datum waarop een bedrag opeisbaar was, kan de Healthboutique het Lid 1% rente per maand in rekening brengen of de wettelijke rente indien die hoger is. Het Lid kan geen gebruik maken van de diensten en faciliteiten van de Healthboutique tot het moment dat zijn vervallen schuld in overeenstemming met de afspraken met het incassobureau is c.q. zal worden voldaan.
4.6. Alle prijzen zijn inclusief BTW. De Healthboutique is te allen tijde gerechtigd om haar tarieven aan te passen in geval van wijzigingen in de hoogte van de BTW.
4.7. De Healthboutique is bevoegd om op 1 januari van elk kalenderjaar de lidmaatschapsprijs te indexeren met maximaal 5%. Indien deze prijsverhoging wordt doorgevoerd gedurende de eerste 3 maanden vanaf de in de Overeenkomst vermelde ‘startdatum van het lidmaatschap’, dan heeft het Lid het recht om zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang te ontbinden.

5. Privacy

5.1 De Healthboutique verwerkt persoonsgegevens van het Lid of een andere betrokkene op behoorlijke en zorgvuldige wijze en binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder in ieder geval begrepen de wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
5.2 In de Privacyverklaring van de Healthboutique wordt op een rijtje gezet welke gegevens door de Healthboutique worden verwerkt, voor welke doeleinden de Healthboutique dat doet en hoe met de persoonsgegevens wordt omgegaan. Daarnaast wordt uitgelegd op welke wijze betrokkenen hun rechten kunnen uitoefenen op de verwerking van hun persoonsgegevens. De laatste versie van de Privacyverklaring vind je altijd op onze website.

6. Beëindiging of ontbinding lidmaatschap

6.1. Indien het Lid zijn lidmaatschap niet één kalendermaand voor de einddatum van de initiële contractduur schriftelijk bij de desbetreffende club opzegt, wordt het lidmaatschap na de contractduur automatisch verlengd voor onbepaalde duur en geldt een opzegtermijn van één kalendermaand.
6.2. De opzegging kan worden gedaan op dezelfde wijze als de Overeenkomst is afgesloten, dan wel naar keus van het Lid schriftelijk middels een het bij de Healthboutique verkrijgbaar opzegformulier s of middels een email. Het lid mag de mail sturen naar info@healthboutiqueoisterwijk.nl.
6.3 Het, door het Lid, tussentijds beëindigen van de Overeenkomst is uitsluitend kosteloos mogelijk op medische gronden waarbij een medische verklaring of ander – ten genoegen de Healthboutique – deugdelijk bewijs vereist is, bij het verhuizen buiten een straal van vijftien kilometer van de Healthboutique, waarbij een bewijs van inschrijving in de nieuwe gemeente vereist is, krijgt het lid de mogelijkheid om tussentijds de overeenkomst te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van 28 dagen.
6.4 De Healthboutique mag de lidmaatschapsovereenkomst ontbinden zonder ingebrekestelling of mededeling:
a. als het Lid niet (tijdig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan;
b. als het Lid de machtiging tot SEPA automatische incasso intrekt en/of een bedrag storneert;
c. in geval van faillissement, (voorlopige) surseance van betaling, schuldsanering of onder curatelestelling van het Lid;
d. indien het Lid de huisregels niet naleeft, dan wel indien het Lid de toegang is geweigerd of ontzegt. Bij ontbinding van de overeenkomst worden alle voor de resterende duur van het lidmaatschap verschuldigde termijnen opeisbaar.

7. Opschorting (tijdelijk stopzetten)

7.1. In geval van een langdurige ziekte, blessure, zwangerschap of letsel kan met schriftelijke toestemming van de Healthboutique het lidmaatschap tijdelijk, tot een maximum van 6 maanden, worden opgeschort (dit geldt niet bij bijv. studie, stage, werk en vakantie). Opschorting is alleen mogelijk na het overleggen van een medische verklaring of ander – ten genoegen van de Healthboutique – deugdelijk bewijs.
7.2. Opschorting van het lidmaatschap kan nooit met terugwerkende kracht.
7.3. De betalingsverplichting van het Lid wordt opgeschort voor de daadwerkelijke duur van de opschorting. De einddatum van de lidmaatschapsovereenkomst wordt verlengd met de duur van de daadwerkelijke opschorting.

8. Openingstijden

8.1. De Healthboutique is bevoegd om geheel of gedeeltelijk te sluiten tijdens algemeen erkende feestdagen en schoolvakanties.
8.2. De Healthboutique is bevoegd de openingstijden van (of onderdelen van) een club tijdelijk of blijvend te wijzigen.
8.3. De Healthboutique is bevoegd de club voor reparatie en onderhoudswerk te sluiten voor een maximum van 14 dagen. Er worden dan alternatieven aangeboden.

9. Klachten en Informatieverplichting

9.1. Veranderingen in de persoonlijke situatie van het Lid (o.a. adres- of bankgegevens) dienen direct, schriftelijk, aan de in de Overeenkomst vermelde club te worden doorgegeven.
9.2. Bij het niet (tijdig) doorgeven van deze wijzigingen en wanneer de Healthboutique kosten dient te maken om de nieuwe (persoon)gegevens te achterhalen, zullen deze kosten in rekening worden gebracht aan het Lid.
9.3. In geval van klachten met betrekking tot de Healthboutique dient het Lid zich in eerste instantie te wenden tot de eigenaar en in tweede instantie tot de clubmanager.

10. Personal Training

10.1. De Healthboutique, dan wel derden, bieden zogenaamde personal training aan. Personal training is niet bij het lidmaatschap inbegrepen.

11. Risico en Aansprakelijkheid

11.1. De Healthboutique is niet aansprakelijk voor enig letsel of ongeval of zoekgeraakte voorwerpen van welke aard en door welke oorzaak dan ook, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid zijdens de Healthboutique of haar leidinggevenden.
11.2. Ieder Lid is zelf verantwoordelijke voor persoonlijke ongevallen en zijn persoonlijke bezittingen. Het Lid wordt geadviseerd om zich hiertoe treffend te verzekeren. Noch de Healthboutique, noch zijn medewerkers kunnen verantwoordelijk worden gesteld voor het verlies, de beschadiging of diefstal van goederen op het grondgebied van de club.
11.3 Het beoefenen van sport kan risico’s met zich meebrengen. Indien je gebruik maakt van onze faciliteiten, dien je zelf in te schatten wat je aan kunt. In de middag (zie hiervoor het rooster) is er geen actieve begeleiding door personen op de club. Je kunt een Personal Trainer in de arm nemen, of gebruik maken van de tips en adviezen die we geven in onze app of via andere middelen in de club. Je blijft zelf echter altijd verantwoordelijk voor de manier waarop je sport en de keuzes die je daarin maakt. Het gebruik van de faciliteiten is voor jouw eigen risico. Bij (twijfel over) fysieke condities, raden we je aan deskundig advies in te winnen van een arts of specialist om te bepalen wat voor jou de juiste en haalbare manier van bewegen is.

12. Huisreglement

12.1. Het Lid is bekend met de door de Healthboutique gehanteerde huisregels. Deze huisregels zijn aanwezig in de club en kunnen indien gewenst worden opgevraagd bij de receptie van elke club. Het Lid is verplicht deze huisregels na te leven.
12.2. De club kan te allen tijde de toegang weigeren of ontzeggen aan personen wiens gedrag daar aanleiding toe geeft.

13. Slotbepalingen

13.1. Op alle door de Healthboutique gesloten lidmaatschapsovereenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing.
13.2. Overeenkomsten tussen het Lid en de Healthboutique kunnen alleen schriftelijk worden aangegaan en kunnen alleen schriftelijk worden gewijzigd.
13.3. Wanneer één van de hierboven staande bepalingen ongeldig of onwettig is, blijven de overige bepalingen gelden.

Back To Top