Gratis proefweek
skip to Main Content

Heb je nog vragen?

Laat het ons weten. Je kan ook altijd bellen met 06 42127478.

Schijfstraat 6b
5061 kb Oisterwijk

T 06 42127478
E info@healthboutiqueoisterwijk.nl

Privacy- en cookieverklaring

(Health Boutique Oisterwijk versie 28 Augustus 2019)

Dit is de privacyverklaring van Health Boutique Oisterwijk B.V., Schijfstraat 6b, 5061 KB Oisterwijk ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 75210223

Waarom deze privacyverklaring?

Als je een Health Boutique abonnement hebt, een Health Boutique abonnement wil afsluiten, uit interesse onze website bezoekt of reageert op onze social media uitingen, dan hebben wij bepaalde persoonsgegevens van je nodig. Over de verwerking van je persoonsgegevens door de Health Boutique willen we transparant zijn, vandaar deze privacyverklaring.
Vanzelfsprekend gaat de Health Boutique uiterst zorgvuldig om met je persoonsgegevens en leeft de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) na.

Hierna hebben wij voor jou op een rijtje gezet welke gegevens wij van jou verwerken, waarom wij dat doen en hoe wij met jou persoonsgegevens omgaan. Daarnaast wordt uitgelegd op welke wijze jij invloed kunt uitoefenen op de verwerking van jouw persoonsgegevens door de Health Boutique. Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring op ieder moment te wijzigen. De meest actuele stand van zaken vind je altijd op onze website. We adviseren je daarom deze pagina met enige regelmaat te bezoeken.

Welke persoonsgegevens worden door ons verwerkt?

De Health Boutique verwerkt persoonsgegevens. Volgens de AVG zijn persoonsgegevens “alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon”. Dit zijn dus alle gegevens die direct of indirect tot jouw persoon te herleiden zijn.

Gegevens van onze leden

Bij het aangaan van een Health Boutique abonnement verwerken wij in ieder geval jouw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en je e-mailadres, geslacht, geboortedatum, bankrekeningnummer, naam rekeninghouder, locatie Health Boutique en soort lidmaatschap.

Ook als je al een Health Boutique abonnement hebt, blijven wij dit soort persoonsgegevens van jou verwerken. Bij gebruik van de diensten van de Health Boutique worden, afhankelijk van welke diensten worden afgenomen, ook de volgende persoonsgegevens verwerkt: Lidnummer, taalkeuze (land van de club), kanaal waarop je lid bent geworden, bezoekregistratie aan club, laatste bezoek aan club, type abonnement, afgenomen extra’s, sportprofiel indien enquête is ingevuld, informatie die je eventueel aan onze klantenservice hebt opgegeven, je financiële status bij de Health Boutique (afgenomen diensten en producten en of deze zijn betaald), eventuele resultaten indien is deelgenomen aan ledentevredenheidsonderzoek, eventuele gegevens die je hebt ingevuld in de Health Boutique app zoals: lengte, (wisselende) gegevens over gewicht, gegevens over ingeschreven workouts en gegevens over gekozen voeding.

Gegevens van onze websitebezoekers

Van bezoekers van onze website, worden eveneens persoonsgegevens verwerkt. Het gaat daarbij om persoonsgegevens die je middels contactformulieren op de website zelf invult, zoals je naam, e-mailadres, telefoonnummer en keuze vestiging

Social media uitingen

De gegevens die je zelf invult op social media of die wij verzamelen naar aanleiding van je reacties op social media uitingen worden door de Health Boutique verwerkt. Het kan daarbij gaan om persoonsgegevens die je op onder meer de contactpagina van het betreffende platform zelf invult, zoals je naam, adres, woonplaats of een telefoonnummer..

Met welk doel verwerken wij je gegevens?

Dienstverlening

De Health Boutique verwerkt je gegevens om onze fitness diensten aan je te kunnen leveren. Voor het aanmaken van een lidmaatschapsapp waardoor je toegang tot de club van de Health Boutique krijgt, het in behandeling nemen en beantwoorden van vragen en klachten, het opstellen, versturen en incasseren van facturen. Daarnaast verwerken wij de door jouzelf ingevulde gegevens bij specifieke diensten ten behoeve van die specifieke dienstverlening. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de gegevens die je invult in de Health Boutique app waardoor we je kunnen helpen bij het realiseren van jouw sportdoel.

Informeren

De Health Boutique verwerkt je gegevens om je hoofdzakelijk via e-mail te kunnen informeren (of in een enkel geval per brief of telefonisch). Je ontvangt informatie over je abonnement waarvoor je je niet kunt afmelden. Ook ontvang je informatie over gelijksoortige producten en diensten van de Health Boutique, zoals bijvoorbeeld een bevestiging van trainingsschema’s en nieuwe groepslessen. Voor deze berichten kan je je te allen tijde afmelden.

Marketing- en verkoopactiviteiten

Wij vragen je bij je aanmelding of je ook informatie wilt ontvangen over andersoortige producten en diensten van de Health Boutique, producten en diensten van derden en of we je gegevens mogen gebruiken om middels profilering specifiek op jou gerichte informatie te sturen. Indien je aangeeft geen prijs te stellen op deze informatie, ontvang je deze informatie niet. Voor alle duidelijkheid: wij verkopen de persoonsgegevens van onze leden niet aan derden zodat zij die gegevens kunnen gebruiken voor hun direct marketing activiteiten.

Analyses & (markt)onderzoek

Je persoonsgegevens kunnen wij gebruiken voor het doen van onderzoek en het uitvoeren van analyses, met als doel om de diensten van de Health Boutique en aan haar gelieerde ondernemingen te verbeteren. Ook kunnen we je vragen of je mee wilt doen aan een vrijblijvend klant- of marktonderzoek om zo onze dienstverlening te kunnen verbeteren. Jij beslist zelf of je hier aan mee wilt doen.

Rapportage

De Health Boutique verwerkt gegevens van leden voor het doen van statistische analyses en het maken van managementrapportages. Op basis van die analyses en rapportages worden beslissingen gemaakt, producten en diensten geëvalueerd en wordt gekeken of campagnes effectief zijn. Gegevens van leden worden hiervoor op geaggregeerd niveau gebruikt. Geaggregeerd wil zeggen dat de gegevens geen informatie over individuele leden bevat, maar enkel informatie over bepaalde groepen bevat zoals gebaseerd op gebruik, leeftijd of nieuwe leden.

Contact met lid

Als je contact met ons opneemt of wij contact met je opnemen per telefoon, e-mail, via social media, chat of op een andere manier, dan worden je gegevens geregistreerd. Zo kunnen medewerkers van de Health Boutique later zien dat er al eerder contact met je is geweest en waarover. Zo kunnen wij je sneller en beter helpen. Denk bijvoorbeeld aan vragen over de dienstverlening, klachten, facturen en betalingen, indien je mee doet aan klant- of marktonderzoek en bij verkoopgesprekken.

Wettelijke verplichting

De Health Boutique kan op grond van wet- of regelgeving verplicht zijn om je persoonsgegevens te verwerken en/of aan derden te verstrekken. Bijvoorbeeld wanneer een daartoe bevoegde autoriteit zoals bijvoorbeeld de politie daarom verzoekt in het kader van een strafrechtelijk onderzoek.

Maakt de Health Boutique gebruik van cookies?

De Health Boutique maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. Wat cookies zijn en van welke soorten cookies de Health Boutique gebruik maakt, kun je hier lezen.
Hoe gaan wij om met de beveiliging van jouw gegevens? De Health Boutique zorgt voor passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om de persoonsgegevens te beschermen tegen onder andere verlies, vernietiging of beschadiging, onbevoegde kennisname of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking van je persoonsgegevens. Dit doen wij onder andere door het nemen van fysieke en organisatorische maatregelen voor toegangsbeveiliging, het afschermen van iedere desktop met gebruikersnaam en wachtwoord en autorisatiemanagement zodat jouw gegevens niet voor alle medewerkers van de Health Boutique zijn in te zien. Maar ook het up-to-date houden van software en het regelmatig testen van onze beveiligingsmaatregelen hoort hierbij.

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?

Wij bewaren je gegevens voor zover dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor wij jouw gegevens verwerken en niet langer dan wettelijk is toegestaan. De uiteindelijke bewaartermijn verschilt per soort persoonsgegevens. Als je een lidmaatschap van de Health Boutique hebt, dan bewaren wij jouw gegevens in ieder geval gedurende de looptijd van je lidmaatschap. Na afloop van de bewaartermijn worden je persoonsgegevens geanonimiseerd dan wel gewist.

Maakt de Healthboutique bij de verwerking van gegevens gebruik van diensten van derden?

De Health Boutique maakt gebruik van diensten van andere partijen. Dit gebeurt pas na screening op het gebied van security en privacy en pas nadat het bedrijf een overeenkomst met betrekking tot het gebruik en de bescherming van persoonsgegevens heeft getekend. Werkzaamheden waarbij derde partijen zijn betrokken zijn: aanvragen via de website, (online) marketing, marktonderzoek, incasso, adverteren en analyseren van effectiviteit van advertenties, webanalyse en applicaties waarvan gebruik wordt gemaakt zoals, ledenadministratie, klantenservice en marketing, mobiele app en bankverkeer.

Verstrekt de Health Boutique gegevens aan derden?

De Health Boutique verstrekt of verkoopt in beginsel geen gegevens aan derden. De Health Boutique kan echter op grond van wet- of regelgeving verplicht zijn om je persoonsgegevens te verwerken en/of aan derden te verstrekken. Bijvoorbeeld wanneer een daartoe bevoegde autoriteit zoals bijvoorbeeld de politie daarom verzoekt in het kader van een strafrechtelijk onderzoek.

Hoe kun je invloed uitoefenen op de verwerking van je persoonsgegevens?

In de AVG zijn een aantal rechten van betrokken vastgelegd. Iedereen heeft het recht zijn of haar persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of aan te vullen, te laten wissen, een beperking van de verwerking te vragen, te laten overdragen en kan bezwaar maken tegen verwerking van zijn of haar persoonsgegevens. Hierna volgt een korte uitleg over de verschillende rechten.

Inzage gegevens

Je hebt recht op inzage van je persoonsgegevens en een kopie daarvan te ontvangen.

Rectificatie gegevens

Je hebt recht om je persoonsgegevens te laten corrigeren indien deze onjuist zijn en te laten aanvullen indien deze onvolledig zijn.

Wissen gegevens

Je kunt wissing van je persoonsgegevens vragen en krijgen in de volgende gevallen: omdat de gegevens niet meer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of verwerkt, omdat je je toestemming intrekt, omdat je succesvol bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking, omdat de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Beperking van de verwerking

Je hebt het recht om de beperking van een verwerking te verzoeken en te verkrijgen in een aantal specifieke gevallen: gedurende de periode van betwisting van de juistheid van persoonsgegevens en de controle daarvan, indien de verwerking onrechtmatig is gebleken maar je toch geen wissing van de gegevens wil, indien de Health Boutique de gegevens niet meer nodig heeft maar jij de gegevens nog nodig hebt voor een rechtsvordering en wanneer je bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking en nog wacht op het antwoord op het bezwaar.
Je verzoekt als het ware de persoonsgegevens te markeren (tijdelijk op slot te doen) met als doel de verwerking in de toekomst te beperken.

Overdraagbaarheid gegevens

Je hebt recht om je gegevens te laten overdragen. Hiermee kan je een kopie van je persoonsgegevens vragen en krijgen die bijvoorbeeld bruikbaar is bij een andere dienstverlener. De gegevens zullen in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm worden verstrekt. Denk daarbij aan een Excel-bestand, CSV-bestand of zullen downloadbaar zijn. Dit recht geldt enkel indien de verwerking van de gegevens berust op toestemming of een overeenkomst en indien de verwerking via geautomatiseerde procedures wordt verricht.

Bezwaar tegen verwerking

Je hebt altijd recht om vanwege met je specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen: de verwerking van je persoonsgegevens op grond van een taak van algemeen belang of een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag mocht de Health Boutique die zijn toegekend en indien de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van of een derde, wanneer jouw belangen zwaarder wegen. Wanneer je persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing worden verwerkt, mag je ook altijd bezwaar maken tegen deze verwerking evenals tegen de profilering die betrekking heeft op direct marketing. Daarnaast heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder de Autoriteit Persoonsgegevens. Wil je gebruik maken van een van je rechten, dan doe je dat als volgt. Je kan je verzoek per e-mail sturen naar info@healthboutiqueoisterwijk.nl. Of je kan per post een verzoek sturen naar:

Health Boutique Oisterwijk
Schijfstraat 6b
5061 KB Oisterwijk
Nederland

Vermeld bij je verzoek altijd om welk verzoek het gaat: “inzage verzoek”, “rectificatie verzoek”, etc. en vermeld je naam, adres en telefoonnummer.
Ter verificatie stuurt de Health Boutique naar aanleiding van een ontvangen verzoek een e-mail naar het bij de Health Boutique opgegeven e-mailadres van het lid om het verzoek per mail te bevestigen. Binnen uiterlijk 4 weken na ontvangst van het verzoek ontvang je een reactie. Voor vragen over deze privacyverklaring en over het beleid van de Health Boutique kun je contact opnemen met  info@healthboutiqueoisterwijk.nl

Overzicht cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om gebruikerservaringen efficiënter te maken. Volgens de wet mogen wij cookies op jouw apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de site. Voor alle andere soorten cookies hebben we jouw toestemming nodig.

Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies, zoals functionele, analytische, niet-functionele, sociale netwerken en externe cookies. Via dit privacy statement kun je jouw toestemming op elk moment wijzigen of intrekken. Bovendien vind je hier meer informatie over wie we zijn, hoe je contact met ons kunt opnemen en hoe we persoonlijke gegevens verwerken.

Sociale netwerken en externe cookies

Op de website van de Health Boutique vind je deelknoppen (buttons) van verschillende social media websites zoals Facebook, Instagram en Twitter. Wanneer je op een website van de Health Boutique toestemming geeft voor deze categorie cookies, kan je gebruik maken van extra functionaliteiten zoals bijvoorbeeld het direct delen van informatie op de websites van deze partijen. Voor informatie over de cookies die deze partijen plaatsen en de informatie die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij je naar de verklaringen van deze partijen op hun eigen websites.

Cookies van derden

Adverteerders (al dan niet in opdracht van de Health Boutique) gebruiken eigen cookies op de website van de Health Boutique om voor jou relevant geachte advertenties te laten zien. Hiervoor zal je eerst om toestemming worden gevraagd. Hieronder vind je een overzicht van de cookies die de Health Boutique gebruikt op haar websites.
Uw toestemming geldt voor de volgende gebieden: www.healthcity.nl. Wat voor geautomatiseerde besluiten we nemen en profilering we doen met gebruikersgegevens.

Back To Top